Curso de lingua galega/O adverbio

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre o adverbio
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Un adverbio é unha palabra ou elemento gramatical invariábel que serve para expresar un matiz ou para complementar un verbo, un adxectivo ou outro adverbio:

 • Gústame moito
 • Era moi grande
 • Arribaron onte

Os adverbios de tempo

editar

Os adverbios de tempo sitúan no espacio un feito ou unha acción. Podemos dividilos segundo o que indiquen: anterioridade, simultaneidade, posterioridade ou totalidade.

Adverbios que indican anterioridade

editar
 • antes de onte/antonte: Xa mercamos froita antonte/antes de onte
 • trasantonte: Trasantonte foi a última vez que vín a Tareixa
 • onte: Onte foi o meu aniversario
 • antes: ¡Apura home! Temos que chegar antes da noite
 • cedo: Hoxe chegaches cedo, ¿Que pasou?
 • outrora/noutrora: Ese castelo, noutrora importante refuxio dos labregos, é actualmente unha casa familiar.

Adverbios que indican simultaneidade

editar
 • hoxe: Hoxe teño cita no doutor
 • aínda/inda: Quero mercar un coche, pero índa/aínda non teño cartos abondos
 • agora/xa: Se queremos chegar a tempo temos que saír agora/xa
 • daquela: Daquela non existía a televisión
 • entón: Entón non había tantas árbores
 • mentres/namentres/entrementres: Ti ponte a cociñar mentres/namentres/entrementres nós buscamos aos nenos
 • arestora: Arestora as mozas deben haber chegado
 • asemade/ao mesmo tempo: Estades a facer a mesma pregunta asemade/ao mesmo tempo

Adverbios que indican posterioridade

editar
 • mañá: Lembra que mañá é a festa de Maruxa
 • pasadomañá: Pasadomañá van cumprirse tres anos dende que se foi
 • despois/logo: Ímos visitar a María despois/logo da misa
 • pronto/axiña: ¡Corre que axiña/pronto vai chover!
 • tarde: Se non colles un taxi vas chegar tarde
 • enseguida/deseguida/decontado: Espera que María vai vir en seguida/de seguida/de contado

Adverbios que indican totalidade

editar
 • sempre: Sempre estás a molestar á túa irmá
 • nunca: Nunca cumpres o que me prometes
 • xamais: Xamais vou volver á escola
 • endexamais: Endexamais vou volver á escola
 • a miúdo/decote/decotío/acotío: Rosa ven pola aldea a miúdo/decote/de cotío/a cotío
 • ás veces, de cando en vez: Iago ten bo humor aínda que ás veces enfádase
 • decontado, decontino, deseguida, deseguido, enseguida.

Os adverbios de dúbida

editar

A dúbida preséntase con formas adverbiais mínimas como quizais/quizá/quizabes, e as locucións e expresións de dúbida seica, acaso, disque o mesmo, igual, polo visto, paréceme que, coñécese que, vese que, pode ser que. Tamén son frecuentes as locucións poida que(+subxuntivo), ao mellor, talvez, se cadra, etc.

Na seguinte táboa amosamos os adverbios de dúbida, cales son as formas verbais que rexen e algúns exemplos con eles.

adverbios forma verbal que rexen exemplos
disque presente indicativo/pretérito perfecto Disque vai vir hoxe
seica/polo visto ir + infinitivo/pretérito perfecto Seica vai marchar no tren
Polo visto vai saír na televisión
parece que pretérito perfecto Parece que tamén choveu aquí
quizais/quizá/quizabes presente de subxuntivo Quizais aínda non o sabía
talvez, acaso imperfecto de subxuntivo/presente de subxuntivo Tal vez colla o avión
Acaso saiba algo
se cadra
ao mellor/igual/o mesmo
presente de indicativo Se cadra vou en Santiago
Ao mellor non saio esta noite
poida que/posiblemente/probablemente presente de subxuntivo Poida que chova esta noite

Os adverbios de lugar

editar

Os adverbios de lugar indican a situación no espazo. Son adverbios mínimos, que constan dunha soa palabra, ou adverbios extensos ou locucións adverbiais, se están formados por adverbio + preposición ou preposición + adverbio. Engádense á lista alén e aquén.

Adverbios de lugar absolutos

editar

Os adverbios de lugar absolutos sitúan no espacio referíndose ao lugar ocupado polo falante e están relacionados co demostrativo: aquí = neste lugar, "o que é máis próximo".

Proximidade (eu) Proximidade (ti) Distancia
este (lugar) ese (lugar) aquel (lugar)
aquí alí
acó - aló
acá - alá
acolá

Vexamos algúns exemplos:

 • A vaca está alí
 • Maruxa vive por acolá
 • Aquí non hai ningunha persoa
 • Aí era a miña escola

Adverbios de lugar relativos

editar

Os adverbios de lugar relativos sitúan no espacio con relación á posición dun obxecto dado.

 • A posición interior ou exterior esprésase coa serie dentro/fóra: Estaba fóra
 • O grao de proximidade ou de afastamento, con cerca, preto/lonxe: Ela vive lonxe
 • A posición circundante: Derredor ou arredor, que indican que o obxecto rodea ao de referencia: ¡Ese neno anda todo o día arredor súa!
 • Indican situación (superior/inferior) no plano vertical: arriba, enriba, derriba/abaixo, embaixo, debaixo, on moi concreta: O gato está arriba da mesa e o can está abaixo
  Arriba e abaixo pode ir acompañados do adverbio máis: A igrexa está máis arriba, e a lonxa máis abaixo.


Tamén poden indicar dirección ascendente ou descentente: A barca vai río arriba, Xosé corría monte abaixo
Enriba, embaixo indican unha situación superior ou inferior dende o punto de vista do falante: Eu agacheime enriba e a miña irmá embaixo

 • A posición anterior/posterior exprésana os adverbios: adiante,

diante/atrás, detrás.
Adiante indica "en dirección á fronte": Aparcou máis adiante; atrás indica "en dirección oposta á fronte": Non quixo volver atrás
Moitos destes adverbios estpan vinculados coas preposicións e, seguidos da preposición de, forman locucións prepositivas que introducen referencia espacial: Dorme fóra da casa. Está enriba da mesa. Vive preto do mar.

Indefinidos

editar

Hai tres adverbios indefinidos:

 • algures significa "algún sitio": Ese papel debe estar por algures
 • ningures significa "ningún sitio": Non vexo a túa camisa por ningures
 • xalundes significa "calquera outro sitio": Non está aquí, busca xalundes

Interrogativos

editar
 • Os adverbios interrogativos son onde e u, en correspondencia co relativo ou cos interrogativos: A cidade onde vive, o país onde morreu.
 • U só se utiliza na interrogativa directa, sen verbo e seguido da segunda forma do artigo ou do pronome: ¿U-las vacas?, ¿U-lo cabalo?

Presentativos

editar

Velaquí, velaí utilízanse para presentar ou responder ao adverbio u: Velaí o vai, non o ves?'Velaquí están os nosos animais.

Ademais destes adverbios de lugar, dispomos de locucións adverbiais que expresan as mesmasnocións ou outras máis precisas:

 • Por riba/por cima, por baixo: Bota un pano por riba da mesa
 • De dentro, de fóra: Deixoulle unha man de fóra para que tocara o pandeiro, a chaqueta tiña un forro por de dentro
 • A carón, ao carón, a rente, a rentes, ao rente, ao rentes, ao pé: Está soterraado a carón da igrexa. Cortou o céspede a rentes do chan. Vive na vila ao pé do monte.
 • Ao redor: Os coches van ao redor do mercado
 • De fronte: Tíñao de fronte a ela e non o vía
 • Fronte por fronte: A catedral e o Concello están fronte por fronte
 • A desmán: A praia quedaba a desmán
 • A contramán: Irei mañá ao mercado porque agora está a contramán
 • Á beira, ao lado: Está na casa á beira do mar, Ela pasou ao teu lado e non te decataches
 • Ao par, de par: Esa moza sempre vai de paseo de par do pai

Os adverbios de modo

editar

Os adverbios de modo son os seguintes:

 • como: Está tola como unha cabra
 • así: O caldo non se fai así
 • ben: Os mobles están ben feitos
 • mal: Comín moito e fíxome mal
 • mellor: Esta é a mellor película
 • peor: Peor non poderíamos estar
 • asemade (=ao mesmo tempo): Rir e chorar asemade
 • gratis: Na festa había polbo gratis
 • paseniño/engorde (=con lentitude): A campá da Berenguela soaba moi engordiño

As locucións adverbiais

editar

As locucións ás présas, ás carreiras, a escape indican rapidez; e amodo e devagar indican, dun feito, que se fai lentamente e con tino, con coidado.


 • Xa vai velliño e anda moi amodo
 • Saíu a escape do choio, coma unha chispa
 • Colle os ovos amodo, que vas escachalos
 • Andas ás présas e atrapállaste todo
 • ¿Para que te ergues tan tarde se logo tes que andar ás carreiras?
 • Se fas as cousas devagariño, sairanche mellor


As locucións ás toas, ás cegas, ao tuntún, a rumbo, ao chou significan "de calquera maneira, sen pensalo, tal como saia, sen orde".

De (a) feito significa "de principio a fin, dende o primeiro ao derradeiro, sen saltear, na orde en que vai" . A eito significa "en grande cantidade e de calquera maneira, sen escoller". A treu, a esgallo significa "sen reparar nas dificultades". A modo, ao xeito significa "con coidado", "con moderación", "con precaución", "lentamente".Ao xeito significa tamén "como é debido". De súpeto, de socato, de sotaque, de repente, de golpe indican brusquidade. Ao cabo, á fin, a mantenta, a propósito, de propósito indican "con intención". De balde, en balde indican "gratis", "sen proveito".

Ver tamén

editar

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre o adverbio