Curso de lingua galega/Os determinantes/O numeral

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre o numeral
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Que son os numerais? editar

Os numerais son os determinantes que acompañan un substantivo e indican cantidade exacta (cardinais), orde (ordinais), fraccións (partitivos) ou múltiplos (múltiplos).

Vexamos no seguinte cadro cómo se escriben:

  Cardinais Ordinais Partitivos Multiplicativos
1 un/unha primeiro-a    
2 dous/dúas segundo-a medio-a dobre (duplo, dupla)
3 tres terceiro-a terzo-a triplo, tripla
4 catro cuarto-a cuarto-a cuádruplo, cuádrupla
5 cinco quinto-a quinto-a quíntuplo, quíntupla
6 seis sexto-a sexto-a séxtuplo, séxtupla
7 sete sétimo-a sétimo-a séptuplo, séptupla
8 oito oitavo-a oitavo-a óctuplo, óctupla
9 nove noveno-a noveno-a
nono-a
nónuplo, nónupla
10 dez décimo-a décimo-a décuplo, décupla
11 once undécimo-a onceavo-a  
12 doce duodécimo
décimo segundo-a
doceavo-a  
13 trece décimo terceiro-a treceavo-a  
14 catorce décimo cuarto-a catorceavo-a  
15 quince décimo quinto-a quinceavo-a  
16 dezaseis décimo sexto-a dezaseisavo-a  
17 dezasete décimo sétimo-a dezaseteavo-a  
18 dezaoito décimo oitavo-a dezaoitoavo-a  
19 dezanove décimo noveno-a dezanoveavo-a  
20 vinte vixésimo-a vinteavo-a  21 vinte e un, vinte e unha 30 trinta 100 cen
22 vinte e dous, vinte e dúas 31 trinta e un 200 douscentos duascentas
23 vinte e tres 40 corenta 300 trescentos, trescentas
24 vinte e catro 41 corenta e un 400 catrocentos, catrocentas
25 vinte e cinco 50 cincuenta 500 cincocentos-as, quiñentos-as
26 vinte e seis 60 sesenta 600 seiscentos, seiscentas
27 vinte e sete 70 setenta 700 setecentos setecentas
28 vinte e oito 80 oitenta 800 oitocentos,oitocentas
29 vinte e nove 90 noventa 900 novecentos, novecentas
1000 mil      
10000 dez mil      
1000000 un millón      Os números ordinais correspondentes son:

vixésimo primeiro cuadraxésimo nonaxésimo sexcentésimo
vixésimo segundo cuadraxésimo primeiro centésimo septixentésimo
vixésimo terceiro quincuaxésimo ducentésimo octixentésimo
vixésimo cuarto sesaxésimo ou sexaxésimo tricentésimo nonixentésimo
trixésimo septuaxésimo caudrincentésimo milésimo
trixésimo segundo octoxésimo quinxentésimo millonésimo
trixésimo terceiro      Hai certos substantivos numerais ou colectivos relacionados cos numerais como:

  • par: un par de ollos
  • parella: unha parella de gatos
  • trío: eles forman un trío para cantar
  • docena/ducia: merquei unha ducia de ovos
  • cento: Xosé pesa un cento de quilos
  • milleiro: Diso fai un milleiro de anos
  • metade: Quero a metade da mazá

Para indicarmos orde tamén podemos empregar os numerais cardinais no canto dos ordinais, solución que mesmo nos parece aconsellable a partir do cardinal décimo noveno. Así, en vez de dicirmos a cláusula trixésimo segunda podemos dicir a cláusula trinta e dúas.


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre o numeral