Curso de lingua galega/As consoantes/A gheada

Tanto a gheada como o seseo son alteracións fonéticas dos fonemas /g/ e /z /. A gheada consiste na realización aspirada [ħ] do fonema /g/ (oclusivo ou fricativo velar sonoro no modelo fonético estándar do galego). Represéntase na escrita mediante o dígrafo gh, por exemplo:

   gato → ghato [ˈħato]
   pago → pagho [ˈpaħo]