Curso de lingua galega/Nexos/Construcións comparativas

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre construcións comparativas
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


A comparación editar

En galego a expresión comparativa confórmana dous termos:

 • o primeiro termo, formado por un adverbio que indica se o grao da comparación é de igualdade, superioridade ou inferioridade (tan, máis, menos)
 • o segundo termo, formado polas partículas que/ca/do que ou coma/como mailo elemento co que se realiza a comparación.

Nas comparativas de superioridade ou inferioridade as partículas que relacionan os elementos comparados son ca, que ou de que: é máis espabilado ca ela, é máis alto ca/que un piñeiro, diso sabe menos ca ti, traballa máis do que din. Nas de igualdade é como ou coma: estaba tan namorada coma min, é tan falador como/coma o seu irmán.

Emprego de ca e que editar

 • Só hai un caso en que o uso de ca é obrigatorio: cando o segundo elemento da comparación é un pronome persoal (min, ti, el/ela, nós, vós, eles/elas): é máis lista ca min; é tan boa coma el
 • Se o segundo termo da comparación é un nome ou unha frase calquera, podemos utilizar indistintamente ca/que: Gústame máis a laranxa que o/có (ca + o) pexego; ten tantos xoguetes coma/como o seu veciño

A partícula ca contrae co artigo:

  o a os as
ca cós cás

Daquela, débese escribir: é máis estudioso o neno cá nena, Pedro é máis agarimoso có seu irmán

Cando ca vai seguido da preposición a (que en galego coincide formalmente co artigo) non se fai contracción: téñolle máis respecto a el ca a ela.

Cando a segunda parte da comparación é un verbo, hai que usar do que: coma máis do que bebe

Emprego de coma e como editar

A grandes trazos pódese dicir que coma se usa nos mesmos casos ca ca e que como se usa nos mesmos casos ca que ou do que. Con todo, resultarán útiles, en caso de dubida, as seguintes aclaracións:

Coma só é nexo comparativo. Aparece nas construccións comparativas que non levan no segundo termo da comparación predicado expreso (Fai coma o raposo). É obrigatorio ante pronome persoal tónico oblicuo (aquel pronome que vai rexido por unha preposición e non é suxeito).

Tamén é conveniente o uso de 'coma' cando o segundo termo da comparación (aínda levando predicado expreso está constituído por:

 • Unha subordinada condicional (fixo coma se tivese a cabeza debaixo do brazo)
 • Unha subordinada temporal (coma cando dece)
 • Unha subordinada relativa (Ti non es bazuncho, pero fai coma quen ten moitiño bandullo, coma aquel que lle ía ó rabo).

Como pode ser:

 • Comparativo: Úsase se no segundo termo da comparación hai un predicado expreso (Non me sabe o xamón como me sabía daquela).
 • Modal: Úsase sempre (Vén como cardeal)
 • Causal: Úsase sempre (Como fixeches barullo, dareiche un vergallazo).
 • Condicional: Úsase sempre. (Como perda o partido o Deportivo, baixará a segunda).


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre construcións comparativas