Curso de lingua galega/O verbo/Verbos regulares con alternancia vocálica

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Os verbos que teñen e como vogal final do lexema no infinitivo (advert-ir, serv-ir...) poden presentar dous tipos de alternancia no presente de indicativo e no imperativo (no resto dos tempos son regulares):

  • Conxúganse como advertir os verbos adherir, divertir, transgredir, conferir, diferir, inferir, preferir, proferir, referir, transferir, competir, repetir, concernir, competir, repetir, concernir, discernir, (d)espir, dixerir, inxerir, medir, pedir, vestir e derivados.
  • Conxúganse como servir os verbos ferir, mentir, seguir, sentir e derivados.
  Advertir Servir
Presente
de indicativo
advirto
advirtes
advirte
advertimos /e/
advertides /e/
advirten
sirvo
serves /ɛ/
serve /ɛ/
servimos /e/
servides /e/
serven /ɛ/
Imperativo advirte
advertide /e/
sirve
servide /e/

Os verbos que teñen u como vogal final do lexema no infinitivo (durm-ir, tup-ir...) poden presentar alternancia ou non nos devanditos tempos.

  • Conxúganse como durmir: bulir, cubrir, acudir, sacudir, cumprir, cuspir, engulir, fundir, fuxir, lucir, mulir, muxir, pulir, pruír, ruxir, subir, sufrir, sumir, tusir, urdir, xunguir, xurdir e derivados.
  • Conxúganse como tupir: incumbir, sucumbir, cumprir, discutir, percutir, curtir, aducir, conducir, embutir, escapulir, esculpir, fulxir, confundir, difundir, efundir, refundir, inmiscuír, aludir, eludir, desnutrir, sumir, asumir, consumir, resumir, presumir, suplir, surtir, surxir, insurxir, entupir, unir, unxir, urxir, zurcir e derivados, entre outros.
  Durmir Tupir
Presente
de indicativo
durmo
dormes /ɔ/
dorme /ɔ/
durmimos
durmides
dormen /ɔ/
tupo
tupes
tupe
tupimos
tupides
tupen
Imperativo durme
durmide
tupe
tupide


Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)