Curso de lingua galega/Os determinantes/O relativo

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre o relativo
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Son que, quen, onde, cando, como, cal (o cal, a cal, os cales, as cales), canto (canta, cantos, cantas), cuxo (cuxa, cuxos, cuxas).

Quen editar

É sempre invariable, carece de flexión de número, e vai sempre co verbo en singular, salvo que este sexa o verbo ser: Direiche quen son.

Só se pode usar referido á persoas.

Expresións:

  • Facer de (a) quen... = facer de coma quen...= facer coma quen que... = facer finxidamente, de mentira, aparentando que, coma se...
  • Ser quen a / de... empregada sobre todo en cláusulas negativas.

Cal editar

Pódese empregar en correlación distributiva (semellante á de quen): cal tres euros, cal catro euros, cadaquén deu esmola.

Onde editar

Recibe o nome de relativo adverbial porque dentro da cláusula subordinada se comporta como un adverbio. Para empregar sempre ben onde hai que atender o seguinte:

  • É imposible na nosa lingua a secuencia en + onde: Naquel bar onde estivemos.
  • O emprego de onde supón necesariamente a presenza dun antecedente que indique lugar. É incorrecta, xa que logo, a secuencia *a idea onde me encontro, pero é válida a expresión que se emprega na lingua culta: ...de onde se deduce...

Como editar

Ten que facer referencia a un substantivo que exprese modo, xeito, maneira: O mellor da actuación foi o xeito como o cantou.

Co verbo ser este relativo salienta un complemento de modo: Como se fixo nugallán foi coa bebida.


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre o relativo