Curso de lingua galega/A interxección

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre a interxección
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


A interxección é un vocábulo que expresa algunha impresión súbita e capacitado para funcionar coma unha oración ou mesmo coma un enunciado. Como clase de palabras caracterízanse pola súa brevidade morfolóxica, por unha distinta maneira de significar, por ser autovalentes e por acompañarse cunha entoación especial. O repertorio de interxeccións é relativamente amplo:

 • ah:
 • Expresa que un se decata de algo, decepción, admiración, sorpresa ou xúbilo.
 • ai:
 • Expresión de dor ou sorpresa: Ai!
 • Expresión de desalento ou tristeza: Ai!, meu Deus!
 • Expresión de temor: Ai, que veñen
 • Expresión de dó. Precedida da preposición de: Ai das malpocadas que na rede de don Xoán caeron
 • Incredulidade, réplica: ¡Ai, vaiche boa!
 • arre:
 • Emprégase para pór en marcha ou que aceleren as cabalerías.
 • aieu:
 • Emprégase para apelar a un interlocutor de moita idade. Presupón tratamento de cortesía: Aieu, veña aquí. Variantes: ne, che, ho.
 • bah:
 • Expresión de incredulidade ou desdén: Bah, morra o conto!
 • boh:
 • Expresión de desgusto, indiferencia, menosprezo: ¡Boh, vaille dar unha volta á farola!
 • ca:
 • Emprégase para negar aquilo que o interlocutor acaba de afirmar
 • Expresión de incredulidade
 • canté:
 • Expresa desexo inalcanzable. Oxalá: Estaría ben que me tocase a lotería. Canté!
 • Expresa aprobación irónica: Canté! Vaites contigo
 • che:
 • Emprégase para apelar afectivamente a un interlocutor ó cal se atúa: Vente, che. Variantes: ne, ho, aieu.
 • eh:
 • Emprégase para chamar a atención, preguntar, reprender ou advertir: Eh, meu!
 • Utilízase para responder a unha chamada: ¿Eh?
 • Serve para interromper a un interlocutor: ¡Eh, vai con tento que non che entendo nada!
 • Emprégase para solicitar a verificación do interlocutor: Vai todo ben, ¿eh?
 • Ei:
 • Emprégase para chamar a alguén:ei, meu!.
 • Serve para manifestar alegría:ei, carballeira!
 • fou:
 • Expresa noxo, sobre todo se é producido polo mal cheiro: Fou, fou! Aquí alcatrea
 • fo:
 • Expresa noxo, sobre todo se é producido polo mal cheiro: Fo, fo! Aquí alcatrea
 • ho:
 • Apócope que substitúe á palabra home: Non ho, Si ho
 • Emprégase para apelar afectivamente a un interlocutor do sexo masculino. Emprégase cando hai confianza ou familiaridade: Vente, ho. Variantes: ne, che, aieu.
 • Emprégase para apelar afectivamente a un interlocutor do sexo masculino. Emprégase cando hai confianza ou familiaridade: Vente, ho.
 • Apócope que substitúe á palabra home: Non ho, Si ho
 • hom:
 • Variante de ho
 • ne:
 • Apócope que substitúe á palabra nena: Non ne, Si ne
 • Emprégase para apelar afectivamente a un interlocutor do sexo feminino. Emprégase cando hai confianza ou familiaridade: Vente, ho. Variantes: ho, che, aieu.
 • oi:
 • Expresa sorpresa: ¡Oi, que película podemos ver!
 • Indica dor atenuada ou contrariedade, enfado,: ¡Oi, non!
 • Repetido, implica disposición irónica: ¡Oi, oi, oi! Xa está coas súas.
 • ola:
 • Emprégase para saudar: Ola! Canto tempo!
 • Serve para expresar admiración. Ola, que golazo
 • ouh:
 • Interxección con múltiplos significados que se emprega para expresar que un se decata de algo, decepción, dúbida ou desacordo, xúbilo, admiración, sorpresa ou dor.
 • Ó final dun enunciado interrogativo reforza a pregunta: Estas guillado, ouh?
 • vaites:
 • Admiración ou sorpresa: ¡Vaites, éche moi feitiño!
 • Dó ou mágoa: Vaites, crebouno
 • Se se repite, denota compaixón ou ironía: Vaites, vaites
 • xo
 • Interxección que se emprega para dar orde de parada sobre todo a animais de carga ou cabalos.
 • Nin arre nin xo: Expresa dúbida, indiferencia.

A súa orixe pode ser onomatopeica ou apelativa (ho ou hom > apócope de home, ne > apócope de nena, vaites > procedente da aglutinación de vai, o pronome persoal te e -s).

Non se debe confundir a interxección coas secuencias exclamativas (O demo te leve!), pois estas son divisibles sintacticamente.

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre a interxección