Euskara/Introdución

Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar
 • Introdución: Presentación xeral do vasco e dos capítulos
 • Capítulo 01: Pronuncia / Demostrativos en singular / [Vocabulario (1)] / Artigo definido / Verbo "ser/estar" (1): [izan: "ser" (1)]
 • Capítulo 02: Verbo "ser/estar" (2): [izan: "ser" (2)] / [Pronomes interrogativos (0)] / [Vocabulario (2)] / Tradución da preposición "en" [(1)]
 • Capítulo 03: [Tradución da preposición "en" (2)] / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo inanimado) / [Vocabulario (3)] / Demostrativos en plural / Adxectivos [(1)]
 • Capítulo 04: [Adxectivos (2)] / Días / Meses / Números (1)
 • Capítulo 05: [Números (2)] / Expresar unha data (1)
 • Capítulo 06: [Expresar unha data (2)] / Tradución da preposición "con" / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo animado) / A hora (1)
 • Capítulo 07: [A hora (2)] / Pronomes posesivos [(1)]
 • Capítulo 08: [Pronomes posesivos (2)] / Pronomes interrogativos [(1)] / Fórmulas de cortesía [(1)] / Partes do corpo
 • Capítulo 09: A familia / Negación [partitivo en francés] / Verbo "haber/ter" [ukan] (1)
 • Capítulo 10: [Verbo "haber/ter" [ukan] (2)] / [Demostrativos co verbo ukan] / Verbos en euskara [(1)]
 • Capítulo 11: [Verbos en euskara (2)] / Verbo en pasado / Verbo en presente
 • Capítulo 12: Verbo en futuro / Nominalización
 • Capítulo 13: Algúns verbos importantes
 • Capítulo 14: Fórmulas de cortesía [(2)] / Dirección e procedencia / Facer preguntas
 • Capítulo 15: Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples) / Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente
 • Capítulo 16: Verbo "ser/estar" (3): [egon: "estar"] / Obxecto indirecto
 • Capítulo 17: Primeiro texto / [Tradución do primeiro texto]
 • Capítulo 18: Finalidade: expresar "para" + infinitivo / Segundo texto: Carrapuchiño vermello (1) / [Tradución do segundo texto (1)]
 • Capítulo 19: Segundo texto: Carrapuchiño vermello (2) / [Tradución do segundo texto (2)] / [Despedida]

Suplemento á versión orixinal


Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice gramatical) modificar
 • Introdución : Presentación xeral do vasco e dos capítulos.
 • Tema 01: Pronuncia
 • Tema 02: Artigos
 • Tema 03: Demostrativos (singular e plural)
 • Tema 04: Pronomes (persoais e interrogativos); facer preguntas
 • Tema 05: Declinación: preposicións ("en", "de", "con"), partitivo e xenitivo-partitivo
 • Tema 06: Declinación: destino, dirección e procedencia
 • Tema 07: Verbos: auxiliares ("ser", "estar" e "haber/ter") e negación
 • Tema 08: Verbos: clasificación e verbos básicos
 • Tema 09: Conxugación verbal: tempos básicos (pasado, presente e futuro)
 • Tema 10: Conxugación verbal: formas analíticas e sintéticas
 • Tema 11: Conxugación verbal: nominalización (substantivación) e modo (finalidade)
 • Tema 12: Cortesía e expresións comúns
 • Tema 13: Vocabulario: os números e léxico básico
 • Tema 14: Vocabulario: o tempo (as horas, os días, os meses, as datas)
 • Tema 15: Vocabulario: o ser humano (as partes do corpo e a familia)
 • Tema 16: Dous textos e despedida

Suplemento á versión orixinal


Presentación xeral do vasco e dos capítulos

editar

A lingua vasca, ou euskara, é unha das linguas máis vellas de Europa. Fálase tanto na banda francesa coma na española. Aínda así, divídese en moitos "dialectos" propios de cada provincia [en realidade mesmo a nivel de comarcas ou vales]. Hai polo tanto varios euskeras, aínda que as variacións sexan bastante pequenas entre unha provincia e outra.

Para facer o seu ensino máis sinxelo e sobre todo para mellorar a comunicación entre as provincias, cumpriu "crear" unha lingua única e común para tódalas provincias. Esta lingua chámase euskara batua, que significa "o basco unificado".

Evidentemente, a implantación desta variante non é doada, pois non é máis ca unha combinación de tódolos dialectos (aínda que domina o da provincia de Gipuzkoa). Fíxose necesario reunir intelectuais e todo tipo de persoas para formar unha comisión para o euskara. Tras mainte discusións e debates de todo tipo. a lingua emerxeu. Se o vasco unificado non se impuxo aínda totalmente foi porque o euskara batua non existe máis ca dende os anos sesenta.

O "fomento" desta lingua comezou axiña grazas á creación de xornais en batua como Egin ou Egunkaria, á creación de radios (Euskal irratia, Euskal gaztea, etc.) e tamén grazas á creación dunha canle de televisión (ETB1 [agora complementada por ETB2]).

Arestora, a difusión do euskara batua é unha realidade como se pode constatar observando o crecente número de ikastolak [plural de ikastola] ("escolas onde o ensino só se fai en vasco").

Deste xeito, crear unha páxina web sobre esta lingua é un bo xeito de catalizar esta difusión e de permitir que a xente doutros lugares do mundo aprenda esta lingua.

Pola miña parte, cómpre saber que non falo vasco habitualmente (o que non debe cambiar en ningún caso o voso interese neste curso). De feito, fun a clases de iniciación ó vasco na Université de Bourdeaux III, e o que vos propoño son os meus apuntamentos, un pouco reorganizados, de xeito que mellore a súa comprensión.


Agora, todo o que vos podo desexar é que o pasedes ben (mellor tomalo coma un xogo que coma unha obriga). Sobre todo, non dubidedes en escribirme se tedes algunha suxestión, calquera que sexa (por exemplo, relativa á presentación da miña web).

Non dubidedes tampouco en falar desta web á vosa contorna, pois máis xente non fai mal.

Agur eta ongi ikastea.

Vincent Bastiat