Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice gramatical) modificar
 • Introdución : Presentación xeral do vasco e dos capítulos.
 • Tema 01: Pronuncia
 • Tema 02: Artigos
 • Tema 03: Demostrativos (singular e plural)
 • Tema 04: Pronomes (persoais e interrogativos); facer preguntas
 • Tema 05: Declinación: preposicións ("en", "de", "con"), partitivo e xenitivo-partitivo
 • Tema 06: Declinación: destino, dirección e procedencia
 • Tema 07: Verbos: auxiliares ("ser", "estar" e "haber/ter") e negación
 • Tema 08: Verbos: clasificación e verbos básicos
 • Tema 09: Conxugación verbal: tempos básicos (pasado, presente e futuro)
 • Tema 10: Conxugación verbal: formas analíticas e sintéticas
 • Tema 11: Conxugación verbal: nominalización (substantivación) e modo (finalidade)
 • Tema 12: Cortesía e expresións comúns
 • Tema 13: Vocabulario: os números e léxico básico
 • Tema 14: Vocabulario: o tempo (as horas, os días, os meses, as datas)
 • Tema 15: Vocabulario: o ser humano (as partes do corpo e a familia)
 • Tema 16: Dous textos e despedida

Suplemento á versión orixinal


Conxugación: pasado

editar

É o tempo máis sinxelo. Abonda con xuntar o participio pasado e o auxiliar, e deste úsase a forma conxugada.

 • ikusi dut: "eu vino"
 • eman ditut: "eu dinllas"
 • ez dut ikusi: "eu non o vin"
 • gizonek etxe bat egin dute: "os homes fixeron unha casa"


Conxugación: presente

editar

Para os verbos do grupo A, quítaselles -tu ou -du e engádeselles -tzen:

 • hartzen dut: "eu cólloo"

Para os verbos do grupo B que rematan en -i, quítaselles este -i e engádeselles -ten:

 • ikusten dut: "eu véxoo"

Para os verbos do grupo B que rematan en -ri, quítaselles este -ri e engádeselles -tzen:

 • etortzen da: "eu veño"

Para os verbos do grupo C, quítaselles o -n e engádeselles -ten:

 • erraten dut: "eu dígoo"

Para os verbos do grupo D, simplemente engádeselles -tzen:

 • baso bat betetzen dut: "eu encho o vaso"


Conxugación: futuro

editar

Engádeselle -ko ó participio pasado agás se remata en -n, caso no que se lle engade -go.

 • etorriko dut: "eu virei"
 • gordeko dut: "agochareino"; "tapareino"


Ir ó tema seguinte