Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice gramatical) modificar
 • Introdución : Presentación xeral do vasco e dos capítulos.
 • Tema 01: Pronuncia
 • Tema 02: Artigos
 • Tema 03: Demostrativos (singular e plural)
 • Tema 04: Pronomes (persoais e interrogativos); facer preguntas
 • Tema 05: Declinación: preposicións ("en", "de", "con"), partitivo e xenitivo-partitivo
 • Tema 06: Declinación: destino, dirección e procedencia
 • Tema 07: Verbos: auxiliares ("ser", "estar" e "haber/ter") e negación
 • Tema 08: Verbos: clasificación e verbos básicos
 • Tema 09: Conxugación verbal: tempos básicos (pasado, presente e futuro)
 • Tema 10: Conxugación verbal: formas analíticas e sintéticas
 • Tema 11: Conxugación verbal: nominalización (substantivación) e modo (finalidade)
 • Tema 12: Cortesía e expresións comúns
 • Tema 13: Vocabulario: os números e léxico básico
 • Tema 14: Vocabulario: o tempo (as horas, os días, os meses, as datas)
 • Tema 15: Vocabulario: o ser humano (as partes do corpo e a familia)
 • Tema 16: Dous textos e despedida

Suplemento á versión orixinal


Conxugación: nominalización

editar

En euskara, tódolos verbos poden nominalizarse (que non é o caso o francés [pero si do galego, mediante a construción "o" + infinitivo]), é dicir, poden converterse en sustantivos.

Os que teñen o seu participio pasado rematado en -n substitúen o seu -n por un -te:

 • erran: "dicir" ("dito") > errate: "acto/acción/efecto de dicir", "o dicir", "o dito"

Os que teñen o seu participio pasado rematado en -tu ou -du transforman estas terminacións en -tze:

 • hartu > hartze: "acto/acción/efecto de coller", "o coller", "a colleita", "a recolección"

Os que teñen o seu participio pasado rematado en -i transfórmano en -te se este está precedido de -s-, de -z- ou de -tz-, pero convérnteno en -tze- no resto dos casos (por exmplo, cando está tras un -rr- ou un -l-):

 • ikusi > ikuste: "acto/acción/efecto de ver", "a vista", "a visión"
 • idatzi > idatzte > idatze: "acto/acción/efecto de escribir", "a escrita"
 • ibili > ibiltze: "acto/acción/efecto de irse", "a marcha", "a partida"

Para os verbos do grupo D, engádese case sempre -tze:

 • erre > erretze: "acto/acción/efecto de arder/fumar"

Nota: Xa que tódolos verbos vascos poden converterse en nomes (é dicir, nominalizarse), declínanse como o resto os nomes (mendi, etxe, ...)

A pregunta que pode xurdir é que para que pode servir isto. Pois ben, para dicir por exemplo "está prohibido fumar" se usa esta estrutura:

 • erretzea debekatua da: "o acto/acción/efecto de fumar está prohibido" ("fumar+o" + "prohibido" + "está")


Conxugación: finalidade

editar

Xa vimos que os verbos admiten sufixos. Así, para dicir "para" + infinitivo abonda con engadir o sufixo -teko:

 • zu hobeki ikusteko: "para verte mellor"


Ir ó tema seguinte