Euskara/Capítulo 03

Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar
 • Introdución: Presentación xeral do vasco e dos capítulos
 • Capítulo 01: Pronuncia / Demostrativos en singular / [Vocabulario (1)] / Artigo definido / Verbo "ser/estar" (1): [izan: "ser" (1)]
 • Capítulo 02: Verbo "ser/estar" (2): [izan: "ser" (2)] / [Pronomes interrogativos (0)] / [Vocabulario (2)] / Tradución da preposición "en" [(1)]
 • Capítulo 03: [Tradución da preposición "en" (2)] / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo inanimado) / [Vocabulario (3)] / Demostrativos en plural / Adxectivos [(1)]
 • Capítulo 04: [Adxectivos (2)] / Días / Meses / Números (1)
 • Capítulo 05: [Números (2)] / Expresar unha data (1)
 • Capítulo 06: [Expresar unha data (2)] / Tradución da preposición "con" / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo animado) / A hora (1)
 • Capítulo 07: [A hora (2)] / Pronomes posesivos [(1)]
 • Capítulo 08: [Pronomes posesivos (2)] / Pronomes interrogativos [(1)] / Fórmulas de cortesía [(1)] / Partes do corpo
 • Capítulo 09: A familia / Negación [partitivo en francés] / Verbo "haber/ter" [ukan] (1)
 • Capítulo 10: [Verbo "haber/ter" [ukan] (2)] / [Demostrativos co verbo ukan] / Verbos en euskara [(1)]
 • Capítulo 11: [Verbos en euskara (2)] / Verbo en pasado / Verbo en presente
 • Capítulo 12: Verbo en futuro / Nominalización
 • Capítulo 13: Algúns verbos importantes
 • Capítulo 14: Fórmulas de cortesía [(2)] / Dirección e procedencia / Facer preguntas
 • Capítulo 15: Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples) / Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente
 • Capítulo 16: Verbo "ser/estar" (3): [egon: "estar"] / Obxecto indirecto
 • Capítulo 17: Primeiro texto / [Tradución do primeiro texto]
 • Capítulo 18: Finalidade: expresar "para" + infinitivo / Segundo texto: Carrapuchiño vermello (1) / [Tradución do segundo texto (1)]
 • Capítulo 19: Segundo texto: Carrapuchiño vermello (2) / [Tradución do segundo texto (2)] / [Despedida]

Suplemento á versión orixinal


Tradución da preposición "en" (2)

editar

Polo tanto, mendian = mendi + a + n

 • mendi: "montaña"
 • -a: "a" (artigo)
 • -n: "cara a"

Así, do revés isto dará do revés: "á (cara á) montaña"

Para o plural, engádese -etan.

 • mendietan: "ás montañas"


Tradución da preposición "de"

editar

A expresión da preposición "de" para falar dun lugar tampouco é moi difícil. Engádese -(e)ko. Polo tanto, se:

unibertsitate universidade substantivo feminino

entón

 • Bordaleko unibertsitatea: "na Universidade de Bordeos"


Vocabulario (3)

editar
alkia cadeira substantivo feminino
gela clase substantivo feminino

e entón:

 • gelako alkia: "a cadeira da clase"


Demostrativos en plural

editar

Os demostrativos singulares son hau, hori e hura. Agora véxanse as súas formas en plural:

hauek estes, estas demostrativo plural
horiek eses, esas demostrativo plural
haiek aqueles, aquelas demostrativo plural


Adxectivos (1)

editar

Ante todo, o adxectivo colócase tralo substantivo. [Partindo de]:

tipi pequeno adxectivo
handi grande adxectivo
 • gizon tipia da: " é un home pequeno"

Como terás notado, é o adxectivo o que colle a marca do artigo. Cando hai varios seguidos, sempre é o último termo que o que recibe a carga do artigo:

 • Gizon handi beltza: "o grande home negro"

Nembargantes, non sempre se dá esta situación.


Ir ó capítulo seguinte