Euskara/Capítulo 02

Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar
 • Introdución: Presentación xeral do vasco e dos capítulos
 • Capítulo 01: Pronuncia / Demostrativos en singular / [Vocabulario (1)] / Artigo definido / Verbo "ser/estar" (1): [izan: "ser" (1)]
 • Capítulo 02: Verbo "ser/estar" (2): [izan: "ser" (2)] / [Pronomes interrogativos (0)] / [Vocabulario (2)] / Tradución da preposición "en" [(1)]
 • Capítulo 03: [Tradución da preposición "en" (2)] / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo inanimado) / [Vocabulario (3)] / Demostrativos en plural / Adxectivos [(1)]
 • Capítulo 04: [Adxectivos (2)] / Días / Meses / Números (1)
 • Capítulo 05: [Números (2)] / Expresar unha data (1)
 • Capítulo 06: [Expresar unha data (2)] / Tradución da preposición "con" / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo animado) / A hora (1)
 • Capítulo 07: [A hora (2)] / Pronomes posesivos [(1)]
 • Capítulo 08: [Pronomes posesivos (2)] / Pronomes interrogativos [(1)] / Fórmulas de cortesía [(1)] / Partes do corpo
 • Capítulo 09: A familia / Negación [partitivo en francés] / Verbo "haber/ter" [ukan] (1)
 • Capítulo 10: [Verbo "haber/ter" [ukan] (2)] / [Demostrativos co verbo ukan] / Verbos en euskara [(1)]
 • Capítulo 11: [Verbos en euskara (2)] / Verbo en pasado / Verbo en presente
 • Capítulo 12: Verbo en futuro / Nominalización
 • Capítulo 13: Algúns verbos importantes
 • Capítulo 14: Fórmulas de cortesía [(2)] / Dirección e procedencia / Facer preguntas
 • Capítulo 15: Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples) / Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente
 • Capítulo 16: Verbo "ser/estar" (3): [egon: "estar"] / Obxecto indirecto
 • Capítulo 17: Primeiro texto / [Tradución do primeiro texto]
 • Capítulo 18: Finalidade: expresar "para" + infinitivo / Segundo texto: Carrapuchiño vermello (1) / [Tradución do segundo texto (1)]
 • Capítulo 19: Segundo texto: Carrapuchiño vermello (2) / [Tradución do segundo texto (2)] / [Despedida]

Suplemento á versión orixinal


Verbo "ser" (2)

editar

Para formar a oración negativa, colócase ez diante do verbo.

Cando se conxuga izan, debe engadirse o artigo ó substantivo. O verbo colócase ó final da oración cando é afirmativa, pero detrás do grupo nominal [o suxeito] na frase negativa:

 • gizona naiz: "[eu] son un rapaz"
 • ez naiz gizona: "[eu] non son un rapaz"


Pronomes interrogativos

editar

Pronomes interrogativos básicos

nor? quen? pronome interrogativo
zer? que? pronome interrogativo
nun? onde? pronome interrogativo


Vocabulario

editar
bainan pero, mais conxunción
orduan polo tanto conxunción
eta e conxunción
beti sempre adverbio
hemen aquí adverbio

Polo tanto as expresións seguintes terían estas traducións:

 • Nor da neska hori?: "Quen é esta rapaza?"
 • Neska hori ikaslea da bainan mutil hau ez da ikaslea: "Esa rapaza é unha alumna pero este rapaz non é un alumno"


Tradución da preposición "en"

editar

O xeito de expresar as preposicións de lugar (a referencia a un lugar) é sempre a mesma:

Para os nomes propios

editar

Engádese -(e)n ó final do nome de lugar:

 • Bordalen ("Bordeos") convértese en Bordalen ("en Bordeos")
 • Berlin ("Berlín") convértese en Berlinen ("en Berlín")

Para os nomes comúns

editar

Engádese -(a)n ó final da raíz do nome: [Tendo]

mendi montaña substantivo feminino

convértese en mendian ("na montaña")

Para comprender mellor o seu funcionamento e significado, cómpre traducir os nomes vascos declinados do revés (de atrás para adiante).

Ir ó capítulo seguinte