Nome/Delimitación

O primeiro problema que debemos afrontar consiste en se substantivo e adxectivo son realmente unha soa clase de palabra.

Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

A este respecto, Jespersen considera que as palabras son clasificables en tres rangos segundo a súa capacidade de modificar ou non. Segundo o lingüista danés, as palabras poden non modificar a ningunha outra, por exemplo, o substantivo, poden ser modificadoras e modificadas (adxectivo e verbo), ou ben poden modificar a unha das anteriores (o adverbio).

Jespersen chama ó substantivo palabra de rango primario (P), ó adxectivo e ós verbos, palabras de rango secundario (S); de rango terciario (T), ós adverbios:

Agora ben, na frase anterior vemos dous grandes tipos de categorías: nominal e verbal. Na primeira estarían substantivo, adxectivo e adverbio; na segunda, o verbo.

Por outra banda, vemos que estas clases de palabras teñen entre si moita relación, como o demostran as seguintes transposicións:

adxectivo>substantivo:Xuntáronse altos e baixos para compoñeren o equipo
substantivo>adxectivo:Vimos o apartamento piloto
verbo>verbo:Paseino estupendo

Con todo, a máxima relación dáse entre substantivo e adxectivo, como demostra que tradicionalmente se agrupasen ambas clases de palabras baixo a denominación de nome seguindo á gramática clásica. Ata o século XVIII non se separaron como dúas categorías independentes.

Pero non sempre o adxectivo foi ligado ó substantivo. Os estudos sobre o desenvolvemento funcional desta clase de palabra realizados por González Calvo e Álvarez Martínez, interrelacionaron adxectivo e verbo por lles ser común a función de predicado, que no verbo é exclusiva, mentres que o adxectivo cumpre outras funcións.

As gramáticas galegas distinguen as clases de palabras substantivo e adxectivo, xerando para elas dous apartados diferentes. As diferencias establécense a tódolos niveis, se ben, como veremos no seguinte apartado teñen preminencia as que teñen orixe en criterios puramente sintácticos. Esta perspectiva é a comunmente aceptada para o estudo da nosa lingua.