Nome/Adxectivo/clasificación semántica

Segundo o seu contido semántico, o adxectivo pódese dividir en catro grandes grupos:

  • Valorativos. atribúen unha calidade, expresan habitualmente valoracións de tipo persoal e emotivo, por iso o máis frecuente é que precedan ó substantivo: é un grande home, es coma a falsa moeda.
  • Descriptivos: expresan calidades obxectivas, non intervén o sentimento. Predomina o afán de describir sen ningún tipo de valoración. O normal é que aparezan pospostos: camisa de raso branco.
  • De relación: expresan situación, nacionalidade, materia, orixe, clase,... pola súa propia significación o normal é que sexan obxectivos e vaian pospostos: perna dereita, coñezo o filósofo alemán.
  • Case determinativos: adxectivos que pola súa significación e funcións son semellantes a certos demostrativos, ordinais, cuantitativos,... A posición habitual é a dos determinativos, a anteposición: a seguinte estación, a próxima primavera, a recente historia galega.
Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

A colocación do adxectivo, para Lapesa, está determinada, no fondo, por tan só dúas oposicións: - a 1ª enfronta funcións especificativas e explicativas; a primeira está representada pola posposición. - a 2ª é unha oposición de expresividade, que está marcada pola anteposición do adxectivo.

Esta dobre oposición vese en parte desdebuxada polo contido semántico do adxectivo, que por si mesmo pode indicar anteposición ou posposición. Outros factores: anteposición formularia, contexto sintáctico.