Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Comunicación, datos e información


O obxectivo deste apartado consistirá en botarlle unha ollada xeral aos sistemas de comunicación e proceso da información, sen pararmos nos detalles. Comecemos polo básico:

Chamamos dato á representación dun valor ou conxunto de valores, e chamamos información a unha mensaxe cun contido de datos determinado que aporta un coñecemento ao receptor da mensaxe. Componse dun dato ou conxunto de datos.

Sistemas de comunicación

editar

Os sistemas de comunicación caracterízanse por constaren de: emisor, receptor, mensaxe (datos) e medio.

Un sistema de comunicación pode ser:

 • Simplex, cando só hai un emisor e un receptor, e estes non poden intercambiar os seus papeis.
 • Halfduplex, cando os roles de emisor e receptor poden variar en cada momento pero nunca existir dous emisores ao mesmo tempo (a comunicación realízase en quendas).
 • Duplex, cando os participantes da comunicación poden enviar información o un ao outro e recibila ao mesmo tempo.

Sistemas informáticos

editar

Un sistema de información componse (1) dun sistema de comunicación e procesamento de datos e (2) de información (coñecemento).

As persoas sempre tiveron a necesidade de procesar e transmitir información. Un sistema informático procesa, almacena e presenta información de xeito automático. De aí saíu o termo «informática», de información automática.

Compoñentes

editar

Un sistema informático está formado polos seguintes elementos:

 • Hardware, o conxunto dos compoñentes físicos dun sistema informático. O hardware de comunicacións permite a transmisión de información.
 • Software, un conxunto de ordes e instrucións ordenadas e agrupadas de forma axeitada, que constitúen programas. Isto permítenos realizar tarefas e tratar a información de forma automática.
O software pode clasificarse seguindo varios criterios. Por exemplo, pode clasificarse o software segundo sexa:
 • Software de base (sistema operativo), o mediador entre o software de aplicación e o hardware.
Existen diversos sistemas operativos, como poden ser GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux...), Windows, Mac OS X, Solaris, etc.
 • Software de aplicación, paquetes informáticos que lle permiten ao usuario realizar unha tarefa de forma automatizada.
 • Software de desenvolvemento: son ferramentas de desenvolvemento de software.
Exemplos: editor de texto (permite escribir programas en linguaxes de programación) ou depurador (un tipo de aplicación que se utiliza para solucionar erros informáticos).
 • Firmware, o software que vai introducido nos compoñentes electrónicos do hardware.
Outrora as BIOS eran firmware, mais actualmente levan incorporada unha memoria flash, o que permite editar o seu contido, e as converte en software.
 • Elemento humano, as persoas que realizan algún tipo de interacción co sistema informático, introducindo nel información ou utilizando aquela información almacenada ou xerada polo sistema informático.
Estas persoas poden desempeñar diferentes funcións ou roles:
 • Administrador,
 • usuario,
 • analista,
 • desenvolvedor,
 • planificador (instalación, probas e mantemento),
 • comercial,
 • formador ou
 • operador (mantemento do sistema físico).

Funcións

editar
 • Entrada de datos: os datos fornecidos dende o exterior, procedentes dalgunha fonte de información, que se introducen no sistema para procesalos.
 • Almacenamento: a computadora almacena internamente os datos de forma codificada, antes, durante e tras o proceso.
 • Procesamento: realiza operacións cos datos que ten almacenados e os que recibe de fontes externas.
 • Saída de datos: o sistema proporciona novos datos e información para o seu uso externo.

Un sistema informático, por tanto,

 • facilita o procesamento e organización da información,
 • facilita o almacenamento da información e
 • facilita a presentación da información.

Tipos de sistemas informáticos

editar
 • Supercomputadores: créanse para cumprir unha función moi concreta, son moi potentes e o seu custo é elevado.
 • Macrocomputadores: do inglés mainframe, son grandes computadores cunha finalidade máis ampla que a dun supercomputador.
 • Minicomputadores: hoxe en día os minicomputadores están practicamente extinguidos.
 • Microcomputadores:
  • Fixos: computador de sobremesa, torre, HTPC, nettop, etc.
  • NC (computador de rede) ou terminal parvo: comunícase cunha computadora allea, que é a que procesa a información.
  • Portátiles, netbook, etc.
  • PDA, Tablet PC, teléfonos móbiles, etc.