Programación en linguaxes estruturadas/Linguaxes de programación

Programación en linguaxes estruturadas
← Volver a Programación estruturada Linguaxes de programación Seguir con Programas tradutores


Un programa son unha serie de ordes ou instrucións fornecidas ao computador nunha linguaxe de programación, onde lle detallamos o algoritmo de resolución dun determinado problema.

O computador é unha máquina electrónica, os elementos físicos do computador (memoria, disco duro, circuítos...) poden atoparse ou diferenciar dous estados (dous niveis de voltaxe). Nós representamos cada un destes dous posibles estados mediante os díxitos do sistema de numeración binario (o 0 e mailo 1), e por iso a cada un dos posibles estados nos que poden atoparse os compoñentes do computador chamámolos bits (binary digit, díxito binario).

O computador é unha máquina electrónica que procesa información, a única forma de representar a información (instrucións, información numérica, información alfanumérica...) é mediante secuencias de bits.

Denomínase byte unha cadea formada por oito bits, e é xeralmente a cantidade de bits de información utilizados polo computador para representar un carácter.

Linguaxe máquina

editar

A linguaxe máquina é aquela linguaxe directamente procesable polo computador, a única que entende ou executa directamente a unidade de control do procesador.

Cada instrución en linguaxe máquina é unha serie ou secuencia de ceros e uns, que se expresan de forma codificada, as únicas ordes que o computador pode comprender.

A linguaxe máquina é propia de cada máquina ou tipo de procesador, polo tanto, un programa escrito en linguaxe máquina non se pode transportar dunha máquina a outra de distinto tipo. Porén, é o único que entende e executa o computador. Para que poida executarse, calquera programa ten que estar almacenado en memoria interna en linguaxe máquina.

Dende o punto de vista do programador, escribir un programa utilizando unicamente ceros e uns levaría moito tempo, e as posibilidades de cometer algún erro serían amplas.

Linguaxe ensambladora

editar

A linguaxe ensambladora xurdiu coa idea de facilitar a programación dun determinado computador, mantendo un control directo sobre o seu hardware.

A linguaxe ensambladora utiliza códigos de asociación para indicar as operacións que ten que realizar o computador. Un código de asociación é unha palabra ou abreviatura fácil de lembrar que substitúe á secuencia de bits que representan o código de operación da instrución.

As instrucións na linguaxe ensambladora teñen unha correspondencia directa coas instrucións da linguaxe máquina.

Un programa escrito en linguaxe ensambladora non é directamente executable, a máquina non a comprende, fai falla traducilo a linguaxe máquina. Para traducir o programa escrito en linguaxe ensambladora a linguaxe máquina utilízase outro programa, chamado ensamblador. O ensamblador é un programa que traduce as instrucións escritas en linguaxe ensambladora, converténdoas en linguaxe máquina.

Cada computador, dependendo do tipo de procesador, ten a súa propia linguaxe ensalmbladora. É por iso que se di que estes programas están «orientados á máquina». Estes programas tampouco se poden transportar dunha máquina a outra.

Linguaxes de alto nivel

editar

As linguaxes de alto nivel son linguaxes «orientadas ao problema». Estas linguaxes utilizan unha terminoloxía que se aproxima máis á linguaxe humana. Cada instrución en linguaxe de alto nivel correspóndese, xeralmente, con varias instrucións máquina.

A diferencia das linguaxes ensambladoras, a utilización de linguaxes de alto el non require do coñecemento da estrutura do procesador que utiliza o computador, o que facilita a escritura do programa.

Para traducir un programa escrito en linguaxe de alto nivel (programa fonte) a linguaxe máquina utilízase un programa tradutor.

O programa fonte estará escrito nunha linguaxe de alto nivel (C, Python, Pascal...). O programa tradutor tomará como entrada o código fonte. O resultado do proceso de tradución chámase programa obxecto, un equivalente en linguaxe máquina ao código en linguaxe de alto nivel que se lle forneceu ao programa tradutor, listo para a súa execución nun determinado computador o ou ben un código máquina que só require dunhas fases previas (montaxe e carga) para executarse.

Portabilidade das linguaxes de alto nivel

editar

Disque unha linguaxe de alto nivel é universal, no sentido de que os programas escritos nunha destas linguaxes poden executarse en calquera computador. Bastará con dispoñer para cada máquina concreta o compilado correspondente a dita linguaxe.


Programación en linguaxes estruturadas
← Volver a Programación estruturada Linguaxes de programación Seguir con Programas tradutores