Exercicios de ortografía en lingua galega/b-v

Galilibro
ORTOGRAFÍA
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
OUTROS GALILIBROS
Ex. morfosintaxe
Ex. léxico

Exercicio

editar

COMPLETA as seguintes palabras con "B" ou "V":

___áter, ___ermello, ___esgo, ___erza, ___im___io, ___oda, ___oitre, ___ulto, a___elá, a__eleira, automó__il, ___aldeirar, ___aleirar, __aleiro, ___enia, ___irollo, ___iruxe, __ol__oreta, chi__o, dé___eda, dú__ida, a__ultar, con__oi, cor__eta, co__arde, co__ardía, chu__asco, chu__asqueiro, de___alar, de__ecer, escara__ello, escar___ar, es___elteza, es___elto, gara___anzo, ga__ián, gra___ar, gra___ación, gra___ado, gra___ata, pa___illón, pel___e, tre___o, __aixela, fi___ela, mara__illa, mara___illar, mara___illoso, mó___il, mo___iliza___le, mo___ilización, mo___ilizado, mo___ilizar, ou___ear, pe___ida, re___entar, ri___eira, tro___ador, ace___ro, adi___al, a___ó, a___ogacía, a___ogado, a___oengo, a___ogar, á___rego, a___ogado, a___ultado, ___aixela, ___alado, ___aranda, ___arrer, ___arredoiro, ___asoira, ___asoirada.

Solución

editar

Váter, vermello, vesgo, verza, vimbio, voda, voitre, vulto, abelá, abeleira, automóbil, baldeirar, baleirar, baleiro, benia, birollo, viruxe, bolboreta, chibo, débeda, dúbida, avultar, convoi, corveta, covarde, covardía, chuvasco, chuvasqueiro, devalar, devecer, escaravello, escarvar, esvelteza, esvelto, garavanzo, gabián, gravar, gravación, gravado, gravata, pavillón, pelve, trevo, vaixela, fibela, marabilla, marabillar, marabilloso, móbil, mobilizable, mobilización, mobilizado, mobilizar, ouvear, pebida, rebentar, ribeira, trobador, acevro, adival, avó, avogacía, avogado, avoengo, avogar, ávrego, avogado, avultado, vaixela, valado, varanda, varrer, varredoiro, vasoira, vasoirada.