Exercicios de ortografía en lingua galega/b-v

Galilibro
ORTOGRAFÍA
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
OUTROS GALILIBROS
Ex. morfosintaxe
Ex. léxico

Exercicio Editar

COMPLETA as seguintes palabras con "B" ou "V":

___áter, ___ermello, ___esgo, ___erza, ___im___io, ___oda, ___oitre, ___ulto, a___elá, a__eleira, automó__il, ___aldeirar, ___aleirar, __aleiro, ___enia, ___irollo, ___iruxe, __ol__oreta, chi__o, dé___eda, dú__ida, a__ultar, con__oi, cor__eta, co__arde, co__ardía, chu__asco, chu__asqueiro, de___alar, de__ecer, escara__ello, escar___ar, es___elteza, es___elto, gara___anzo, ga__ián, gra___ar, gra___ación, gra___ado, gra___ata, pa___illón, pel___e, tre___o, __aixela, fi___ela, mara__illa, mara___illar, mara___illoso, mó___il, mo___iliza___le, mo___ilización, mo___ilizado, mo___ilizar, ou___ear, pe___ida, re___entar, ri___eira, tro___ador, ace___ro, adi___al, a___ó, a___ogacía, a___ogado, a___oengo, a___ogar, á___rego, a___ogado, a___ultado, ___aixela, ___alado, ___aranda, ___arrer, ___arredoiro, ___asoira, ___asoirada.

Solución Editar

Váter, vermello, vesgo, verza, vimbio, voda, voitre, vulto, abelá, abeleira, automóbil, baldeirar, baleirar, baleiro, benia, birollo, viruxe, bolboreta, chibo, débeda, dúbida, avultar, convoi, corveta, covarde, covardía, chuvasco, chuvasqueiro, devalar, devecer, escaravello, escarvar, esvelteza, esvelto, garavanzo, gabián, gravar, gravación, gravado, gravata, pavillón, pelve, trevo, vaixela, fibela, marabilla, marabillar, marabilloso, móbil, mobilizable, mobilización, mobilizado, mobilizar, ouvear, pebida, rebentar, ribeira, trobador, acevro, adival, avó, avogacía, avogado, avoengo, avogar, ávrego, avogado, avultado, vaixela, valado, varanda, varrer, varredoiro, vasoira, vasoirada.