CSS
← Volver a cursor display Seguir con float


A propiedade display indica o tipo de “caixa” que xenera un elemento.

Valores

editar
Valor Descrición
none O elemento non xera caixa ningunha.
block O elemento xera unha caixa de bloque, cun salto de liña antes e despois.
inline O elemento xera unha caixa de liña, sen salto de liña nin antes nin despois.
inline-block O elemento xera unha caixa de bloque, presentada coma unha caixa de liña.
inline-table O elemento xera unha caixa de liña, coma unha táboa, sen salto de liña nin antes nin despois.
list-item O elemento xera unha caixa de bloque e unha caixa de liña para o marcador de cada elemento da lista.
run-in O elemento xera unha caixa de bloque ou de liña segundo o contexto.
table O elemento compórtase coma unha táboa, cun salto de liña antes e despois.
table-caption O elemento compórtase coma o título dunha táboa.
table cell O elemento compórtase coma unha cela dunha táboa.
table-column O elemento compórtase coma unha columna dunha táboa.
table-column-group O elemento compórtase coma un grupo de columnas dunha táboa.
table-footer-group O elemento compórtase coma un grupo de filas do pé dunha táboa.
table-header-group O elemento compórtase coma un grupo de filas da cabeceira dunha táboa.
table-row O elemento compórtase coma unha fila dunha táboa.
table-row-group O elemento compórtase coma un grupo de filas dunha táboa.
inherit O valor da propiedade hérdase do elemento pai.

Técnicas que empregan display

editar


CSS
← Volver a cursor display Seguir con float