MySQL/Introdución a MySQL

MySQL
Introdución a MySQL Seguir con Instalación en sistemas GNU Linux


MySQL é un sistema de xestión de bases de datos relacionais, baseada no estándar SQL.


MySQL
Introdución a MySQL Seguir con Instalación en sistemas GNU Linux