Modelo:Euskara/parte01-3

Para comezar, cómpre saber que no euskara os substantivos, os adxectivos e os verbos están constituídos dunha raíz invariable sobre a que engaden os sufixos e que non tén xénero. Así, para dicir "o ..." ou "a ...", cómpre engadir o sufixo -a sempre que o nome non remate xa en -a. No resto dos casos non se engade nada.

neska filla [a] substantivo feminino
gizona rapaz [o] substantivo masculino

Para dicir o plural "os ..." ou "as ..." engádese o sufixo -(a)k.

  • gizonak: "os rapaces";
  • emakumeak: "as mulleres";