Fundamentos físicos da informática

O obxectivo desta materia consiste en fornecer as bases físicas e electrónicas da computación dixital.

A materia divídese en tres partes:

Requisitos previos Editar

Para o estudo desta materia cómpre contar cos seguintes coñecementos previos:

Índice Editar

Electromagnetismo Editar

Campos eléctricos Editar

 1. Carga eléctrica
 2. Condutores e illantes
 3. Lei de Coulomb
 4. Campo eléctrico
 5. Dipolos eléctricos
 6. Liñas do campo eléctrico
 7. Lei de Gauss

Potencial eléctrico Editar

 1. Potencial eléctrico
 2. Superficies equipotenciais
 3. Enerxía potencial electrostática
 4. Capacidade eléctrica
 5. Almacenamento da enerxía eléctrica
 6. Condensadores
 7. Dieléctricos

Campos magnéticos Editar

 1. Forza exercida por un campo magnético
 2. Campo magnético creado por cargas puntuais en movemento
 3. Campo magnético creado por correntes eléctricas: Lei de Biot e Savart
 4. Lei de Gauss para o magnetismo
 5. Lei de Ampere
 6. Fluxo magnético
 7. Lei de Faraday e a forza electromotriz
 8. Indutancia
 9. Enerxía magnética

Fundamentos de teoría de circuítos Editar

Circuítos de corrente continua Editar

 1. Corrente eléctrica e movemento de cargas
 2. Resistencia e Lei de Ohm
 3. Enerxía nos circuítos eléctricos
 4. Combinacións de resistencias
 5. Regras de resolución de circuítos eléctricos
 6. Fenómenos transitorios, circuítos RC e RL

Circuítos de corrente alterna Editar

 1. Corrente alterna en resistencias, condensadores e bobinas
 2. Circuíto serie RLC sen xerador
 3. Análise de circuítos en corrente alterna

Dispositivos electrónicos e fotónicos Editar

Dispositivos electrónicos Editar

 1. Teoría de bandas dos sólidos
 2. Condución eléctrica en semicondutores
 3. Díodos
 4. Transistores bipolares
 5. Transistores MOSFET

Familias lóxicas Editar

 1. Caracterización de familias lóxicas
 2. Lóxica resistencia-transistor
 3. Lóxica díodo-transistor
 4. Lóxica transistor-transistor
 5. Lóxica MOS e CMOS

Dispositivos fotónicos Editar

 1. Fontes luminosas
 2. Propagación da luz
 3. Reflexión e refracción
 4. Polarización

Véxase tamén Editar